API2


API2 to framework służący do tworzenia aplikacji dla systemu AmigaOS i kompatybilnych. Posiada/będzie posiadał następujące cechy:

 • Jest zbiorem komponentów i funkcji realizujących funkcjonalności używane przy pisaniu aplikacji.
 • Tak samo jak BOOPSI (MUI, Reaction) bazuje na koncepcji obiektów binarnych, implementuje jej jednak w inny, bardziej wydajny i wygodniejszy w użyciu, sposób.
 • W przeciwieństwie do BOOPSI, wywołania metod i właściwości nie wymagają użycia funkcji DoMethod, SetAttr itd, a parametry tych wywołań są sprawdzane, pod kontem zgodności typów, podczas kompilacji.
 • Zarządza pamięcią poprzez liczenie referencji do obiektów.
 • Umożliwia dostęp do metadanych i użycie refleksji.
 • Pozwala w pełni kontrolować wygląd i budowę elementów UI.
 • Zapewnia kompatybilność na poziomie kodu źródłowego, napisanych w nim aplikacji, pomiędzy wszystkimi amisystemami.
 • Jest napisany w C i rozszerza składnię tego języka o możliwość tworzenia klas i wyjątki.
 • Jest prosty w użyciu, nie wymaga znajomości arytmetyki wskaźników, przez co łatwo mogą z niego korzystać nawet początkujący programiści.

Przykładowy program otwierający okno, którego zawartością jest jeden przycisk:

#include <api2/api2.h>

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender,
  not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("Button was pressed!\n");
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var button = AFCreateButton();

  AFAppendComponent(application, window);

  AFSetCaption(window, AFS("Button"));
  AFSetContent(window, button);

  AFSetCaption(button, AFS("Button"));
  AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/Button.png

Program tworzący klasę i używający jej instancji jako zawartości okna:

#ifndef TRTIMEOUTBUTTON_H
#define TRTIMEOUTBUTTON_H

#include "UnderworldXF.h"
#include "AFButton.h"

BEGIN_EXTERN_C

proto_class (TRTimeoutButton);

proto_ctor (TR, TimeoutButton, );
proto_getter (TR, ActionText, AFString*);
proto_setter (TR, ActionText, AFString*);
proto_getter (TR, OnTimeText, AFString*);
proto_setter (TR, OnTimeText, AFString*);
proto_getter (TR, TooLateText, AFString*);
proto_setter (TR, TooLateText, AFString*);
proto_method (TRAnimationHasEnded, void, AFObject*, AFObject*);
proto_method (TRReset, void);

END_EXTERN_C

#endif /* TRTIMEOUTBUTTON_H */
#include "api2/api2.h"
#include "TRTimeoutButton.h"

typedef enum TRState
{
  cTRStateStopped,
  cTRStateWaiting,
  cTRStateYouDidIt,
  cTRStateTooLate

} TRState;

class_data (TRTimeoutButton)
{
  AFString *actionText;
  AFString *onTimeText;
  AFString *tooLateText;
  AFProgressBar *progressBar;
  AFTextView *textView;
  AFAnimation *animation;
  TRState state;
  float progressBarValue;
  float progressBarPreviousValue;
};

void animationFunction(void *self, float delta)
{
  using_data

  AFSetValue(data->progressBar, 
    data->progressBarPreviousValue + ((data->progressBarValue - data->progressBarPreviousValue) * delta));
}

TRTimeoutButton *TRTimeoutButtonConstructor(class_arg)
{
  TRTimeoutButton *self = (TRTimeoutButton*) AFButtonConstructor(clazz);

  using_data;

  data->state = cTRStateStopped;
  data->actionText = NULL;
  data->onTimeText = NULL;
  data->tooLateText = NULL;

  data->progressBar = AFCreateProgressBar();

  AFSetOrientation(data->progressBar, cAFOrientationVertical);
  AFSetMinimum(data->progressBar, 0);
  AFSetMaximum(data->progressBar, 100);
  AFSetValue(data->progressBar, 100);
  AFSetFrameWithRectangle(data->progressBar, AFRectangleMake(0, 0, 12, 35));

  data->textView = AFCreateTextView();

  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(data->textView, cAFVerticalAlignmentBottom);

  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  AFSetColumnsCount(panel, 2);
  AFSetRowsCount(panel, 1);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 5);
  AFAppendComponent(panel, data->progressBar);
  AFAppendComponent(panel, data->textView);

  AFSetPadding(self, AFMakeSpacing(10, 10, 10, 10));
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(self, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContent(self, panel);

  data->animation = AFCreateAnimation(3000, AFLinear, animationFunction, self);

  AFAddEventHandlerMethod(data->animation, AFAnimationHasEnded, self, TRAnimationHasEnded);

  return self;
}

static void TRTimeoutButtonSetupComponent(object_arg, AFApplication *application)
{
  using_data;

  AFAppendComponent(application, data->animation);

  AFSetupComponentSuper(clazz, self, application);
}

static AFString *TRTimeoutButtonGetActionText(object_arg)
{
  using_data;

  return data->actionText;
}

static void TRTimeoutButtonSetActionText(object_arg, AFString *actionText)
{
  using_data;

  AFObtainIf(actionText);
  AFReleaseIf(data->actionText);

  data->actionText = actionText;
  
  I(data->state);
  
  if (data->state == cTRStateStopped)
  {
    AFSetText(data->textView, actionText);
  }
}

static AFString *TRTimeoutButtonGetOnTimeText(object_arg)
{
  using_data;

  return data->onTimeText;
}

static void TRTimeoutButtonSetOnTimeText(object_arg, AFString *onTimeText)
{
  using_data;

  AFObtainIf(onTimeText);
  AFReleaseIf(data->onTimeText);

  data->onTimeText = onTimeText;
}

static AFString *TRTimeoutButtonGetTooLateText(object_arg)
{
  using_data;

  return data->tooLateText;
}

static void TRTimeoutButtonSetTooLateText(object_arg, AFString *tooLateText)
{
  using_data;

  AFObtainIf(tooLateText);
  AFReleaseIf(data->tooLateText);

  data->tooLateText = tooLateText;
}

static void TRTimeoutButtonMouseClick(object_arg, AFMouseEventArguments *mouseEventArguments)
{
  using_data;

  if (data->state == cTRStateWaiting)
  {
    AFStopAnimation(data->animation);
    AFSetText(data->textView, TRGetOnTimeText(self));

    data->state = cTRStateYouDidIt;

    AFExecuteEventHandlers(self, TRYouDidItClick, mouseEventArguments);
  }
  else
  {
    AFExecuteEventHandlers(self, TRSubsequentClick, mouseEventArguments);
  }
}

static void TRTimeoutButtonReset(object_arg)
{
  using_data;

  if (data->state == cTRStateYouDidIt || data->state == cTRStateTooLate || data->state == cTRStateStopped)
  {
    data->state = cTRStateWaiting;
    data->progressBarPreviousValue = 100;
    data->progressBarValue = 0;

    AFSetText(data->textView, TRGetActionText(self));
    AFStartAnimation(data->animation);
  }
}

static void TRTimeoutButtonAnimationHasEnded(object_arg, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  using_data

  AFSetText(data->textView, TRGetTooLateText(self));
  data->state = cTRStateTooLate;

  AFExecuteEventHandlers(self, TRTooLate, NULL);
}

class_begin (TRTimeoutButton, AFButton)
{
  getter (TR, ActionText, TRTimeoutButtonGetActionText, object_ptr_t, AFString);
  setter (TR, ActionText, TRTimeoutButtonSetActionText, object_ptr_t, AFString);
  getter (TR, OnTimeText, TRTimeoutButtonGetOnTimeText, object_ptr_t, AFString);
  setter (TR, OnTimeText, TRTimeoutButtonSetOnTimeText, object_ptr_t, AFString);
  getter (TR, TooLateText, TRTimeoutButtonGetTooLateText, object_ptr_t, AFString);
  setter (TR, TooLateText, TRTimeoutButtonSetTooLateText, object_ptr_t, AFString);
  method (AFMouseClick, TRTimeoutButtonAFMouseClick);
  method (AFSetupComponent, TRTimeoutButtonAFSetupComponent);
  method (TRAnimationHasEnded, TRTimeoutButtonAnimationHasEnded, void, object_ptr_t, AFObject, object_ptr_t, AFObject);
  method (TRReset, TRTimeoutButtonTRReset, void);
}
class_end
#include "api2/api2.h"
#include "TRTimeoutButton.h"

void buttonYouDidItClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("%s\n", AFToCString(TRGetOnTimeText(sender)));
}

void tooLate(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("%s\n", AFToCString(TRGetTooLateText(sender)));
}

void buttonSubsequentClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  TRReset(sender);
}

int main()
{
  register_class (TRTimeoutButton);

  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var button = TRCreateTimeoutButton();

  AFAppendComponent(application, window);

  AFSetCaption(window, AFS("CustomClass"));
  AFSetContent(window, button);
  AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentCenter);

  TRSetActionText(button, AFS("Press me!"));
  TRSetOnTimeText(button, AFS("You did it! :-)"));
  TRSetTooLateText(button, AFS("Too late :-("));

  AFAddEventHandlerFunction(button, TRYouDidItClick, NULL, buttonYouDidItClick);
  AFAddEventHandlerFunction(button, TRTooLate, NULL, tooLate);
  AFAddEventHandlerFunction(button, TRSubsequentClick, NULL, buttonSubsequentClick);

  AFShow(window);

  TRReset(button);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/CustomClass.png

Plan dalszego rozwoju:

 • Podstawowe komponenty UI (window, button, radio button, chceck box, list, drop down list, label, panel, text box, menu itp.), kontenery (array list, linked list, dictionary, set, stack itp.) i ich enumeratory, komponenty niewizualne (aplikacja, timer, wyjątki, argumenty zdarzeń, logger, testy jednostkowe itp.).
 • Zaawansowane komponenty UI (grid, drzewo, toolbar, rich edit, animacje itp.).
 • Wsparcie dla tworzenia dokumentów (MVC, undo/redo, ORM, workflow, wstrzykiwanie zależności, serializacja i deserializacja drzewa obiektów itp.).
 • Co podsunie wyobraźnia.

Framework nie jest jeszcze ukończony, wersja którą można pobrać to preview pozwalające ocenić sposób jego działania i kierunki rozwoju. Na chwilę obecną dostępne są następujące klasy (nie wszystkie mają pełną planowaną funkcjonalność):

 • AFAbstractCollection - klasa bazowa dla kolekcji,
 • AFAbstractCollectionEnumerator - klasa bazowa dla enumeratorów kolekcji,
 • AFAbstractList - klasa bazowa dla list,
 • AFAbstractListEnumerator - klasa bazowa dla enumeratorów list,
 • AFAbstractMutableCollection - klasa bazowa dla modyfikowalnych kolekcji,
 • AFAbstractMutableList - klasa bazowa dla modyfikowalnych list,
 • AFAnimation - UI, klasa realizująca animacje,
 • AFApplication - klasa reprezentująca aplikację,
 • AFArrayList - niemodyfikowalna lista bazująca na tablicy,
 • AFBrush - Gfx, klasa bazowa dla szczotek,
 • AFButton - UI, przycisk,
 • AFClass - metadane klasy,
 • AFComponent - komponent, klasa bazowa dla elementów UI i nie wizualnych,
 • AFComponentList - kolekcja komponentów,
 • AFComponentProperty - zawiera w sobie właściwość dodaną do komponentu,
 • AFComponentPropertyEventArguments - zawiera parametry zdarzenia zmiany zawartości właściwości,
 • AFContentControl - UI, klasa bazowa dla kontrolek posiadających zawartość,
 • AFContentPresenter - UI, przechowuje w sobie zawartość i ją wyświetla,
 • AFControl - UI, podstawowy element interfejsu użytkownika, będący klasą bazową dla innych elementów,
 • AFEventArguments - klasa bazowa dla parametrów zdarzeń,
 • AFException - klasa bazowa dla wyjątków,
 • AFFlowGridLayoutManager - UI, klasa realizująca automatyczne rozmieszczenie elementów,
 • AFFlowGridPanel - UI, panel automatycznie rozmieszczający elementy,
 • AFGraphics - Gfx, umożliwia rysowanie,
 • AFGraphicsContext - Gfx, kontekst w jakim będzie rysowana grafika,
 • AFIllegalArgumentException - Wyjątek mówiący o przekazaniu niewłaściwego argumentu,
 • AFIllegalOperationException - Wyjątek mówiący o wykonaniu niewłaściwej operacji,
 • AFIndexOutOfRangeException - Wyjątek mówiący o wyjściu poza zakres,
 • AFInt32 - niemodyfikowalna wartość int 32 bity,
 • AFLabel - UI, etykieta,
 • AFLayoutException - UI, wyjątek mówiący o problemach związanych z realizacją automatycznego layoutu,
 • AFLayoutManager - UI, klasa bazowa dla klas realizujących automatyczne rozmieszczenie elementów,
 • AFMouseEventArguments - UI, parametry zdarzenia związanego z użyciem myszy,
 • AFMutableArrayList - modyfikowalna lista bazująca na tablicy,
 • AFMutableDictionary - modyfikowalny słownik,
 • AFMutableListObservableDecorator - dekorator dodający funkcjonalność obserwacji do modyfikowalnej listy,
 • AFMutableString - modyfikowalny łańcuch tekstowy,
 • AFNotImplementedException - wyjątek mówiący o braku implementacji danej funkcjonalności,
 • AFObject - klasa bazowa dla wszystkich innych klas,
 • AFObservable - umożliwia obserwację zmiany wartości obiektu,
 • AFOutOfMemoryException - wyjątek mówiący o braku pamięci,
 • AFPanel - UI, klasa bazowa dla paneli,
 • AFProgressBar - UI, wskaźnik postępu,
 • AFRandomAccessListEnumerator - enumerator służący do pobierania danych z kolekcji o dostępie swobodnym,
 • AFRectangleBox - zawiera w sobie strukturę opisującą prostokąt,
 • AFSolidColorBrush - Gfx, szczotka o danym kolorze,
 • AFString - niemodyfikowalny łańcuch tekstowy,
 • AFTextView - UI, wyświetlanie tekstu,
 • AFTimer - licznik odmierzający czas,
 • AFUnableToAllocateResourceException - wyjątek mówiący o braku możliwości uzyskania zasobu,
 • AFVisual - UI, klasa bazowa dla wszystkich komponentów wizualnych,
 • AFVisualComponentPropertyFeatures - zawiera cech danego AFComponentProperty,
 • AFWindow - UI, okno.

Amiga i AmigaOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właściciela.