Dema


Poniżej umieszczone są kody źródłowe i zrzuty ekranów/filmy pokazujące użycie API2.


Button1

Okno z jednym przyciskiem o stałym rozmiarze umieszczonym na środku ekranu.

#include "api2/api2.h"

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender,
  not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("Button was pressed!\n");
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var button = AFCreateButton();

  AFAppendComponent(application, window);

  AFSetCaption(window, AFS("Button1"));
  AFSetContent(window, button);
  AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentCenter);

  AFSetCaption(button, AFS("Button"));
  AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/Button1.gif

Button2

Przyciski z zawartością ułożoną na różne sposoby.

#include "api2/api2.h"

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  AFAppendComponent(application, window);

  AFSetCaption(window, AFS("Button2"));
  AFSetContent(window, panel);
  
  AFSetPadding(panel, AFMakeSpacing(5, 5, 5, 5));
  AFSetColumnsCount(panel, 4);
  AFSetRowsCount(panel, 4);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 10);
  AFSetVerticalSpacing(panel, 10);

  for (index_t index1 = 0; index1 < 4; ++index1)
  {
    for (index_t index2 = 0; index2 < 4; ++index2)
    {
      var button = AFCreateButton();

      AFSetCaption(button, AFS("Button"));
      AFSetContentHorizontalAlignment(button, AFCreateInt32(index1));
      AFSetContentVerticalAlignment(button, AFCreateInt32(index2));
      AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(button, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
      AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
      AFSetPadding(button, AFMakeSpacing(5, 5, 5, 5));

      AFAppendComponent(panel, button);
    }
  }

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/Button2.png

Panel2

Panel z trzema przyciskami ułożonymi w kolumnach. Po kliknięciu zmieniają one swój rozmiar.

#include "api2/api2.h"

#define BUTTON_DEFAULT_WIDTH  75
#define BUTTON_DEFAULT_HEIGHT  24
#define BUTTON_BIGGER_WIDTH   180
#define BUTTON_BIGGER_HEIGHT  180

var buttons;

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  for_each (button in buttons)
  {
    if (button == sender)
    {
      AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(0, 0, BUTTON_BIGGER_WIDTH, BUTTON_BIGGER_HEIGHT));
    }
    else
    {
      AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(0, 0, BUTTON_DEFAULT_WIDTH, BUTTON_DEFAULT_HEIGHT));
    }
  }
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  AFSetCaption(window, AFS("Panel2"));
  AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentCenter);

  AFSetColumnsCount(panel, 3);
  AFSetRowsCount(panel, 1);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 5);

  AFAppendComponent(application, window);

  buttons = AFCreateMutableArrayList();

  AFObtain(buttons);

  char *captions[] =
  {
    "One",
    "Two",
    "Three"
  };

  for (size_t index = 0; index < (sizeof(captions) / sizeof(captions[0])); ++index)
  {
    var button = AFCreateButton();

    AFAppendObject(buttons, button);

    AFSetCaption(button, AFS(captions[index]));
    AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);
    AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(0, 0, BUTTON_DEFAULT_WIDTH, BUTTON_DEFAULT_HEIGHT));
    AFAppendComponent(panel, button);
  }

  AFSetContent(window, panel);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  AFRelease(buttons);

  return 0;
}
screenshots/Panel2.gif

Panel3

Panel z trzema przyciskami ułożonymi w kolumnach. Po kliknięciu zmieniają one rozmiar używając animacji.

#include "api2/api2.h"

#define BUTTON_DEFAULT_WIDTH  75
#define BUTTON_DEFAULT_HEIGHT  24
#define BUTTON_BIGGER_WIDTH   180
#define BUTTON_BIGGER_HEIGHT  180

var buttons;
var animations;

void animationFunction(void *context, float delta)
{
  var button = (AFButton*) context;

  AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(
    0,
    0,
    BUTTON_DEFAULT_WIDTH + (BUTTON_BIGGER_WIDTH - BUTTON_DEFAULT_WIDTH) * delta,
    BUTTON_DEFAULT_HEIGHT + (BUTTON_BIGGER_HEIGHT - BUTTON_DEFAULT_HEIGHT) * delta));
}

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  for_each (button, index in buttons)
  {
    var animation = AFGetObjectAtIndex(animations, index);

    if (button == sender)
    {
      AFStartAnimation(animation);
    }
    else
    {
      AFStopAnimation(animation);
      AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(0, 0, BUTTON_DEFAULT_WIDTH, BUTTON_DEFAULT_HEIGHT));
    }
  }
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  AFSetCaption(window, AFS("Panel3"));
  AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentCenter);

  AFSetColumnsCount(panel, 3);
  AFSetRowsCount(panel, 1);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 5);

  AFAppendComponent(application, window);
  AFSetContent(window, panel);

  buttons = AFCreateMutableArrayList();
  animations = AFCreateMutableArrayList();

  AFObtain(buttons);
  AFObtain(animations);

  char *captions[] =
  {
    "One",
    "Two",
    "Three"
  };

  for (size_t index = 0; index < (sizeof(captions) / sizeof(captions[0])); ++index)
  {
    var button = AFCreateButton();

    AFAppendObject(buttons, button);

    AFSetCaption(button, AFS(captions[index]));
    AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);
    AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(0, 0, BUTTON_DEFAULT_WIDTH, BUTTON_DEFAULT_HEIGHT));
    AFAppendComponent(panel, button);

    var animation = AFCreateAnimation(1000, AFEaseOutElastic, animationFunction, button);

    AFAppendObject(animations, animation);
    AFAppendComponent(application, animation);
  }

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  AFRelease(buttons);
  AFRelease(animations);

  return 0;
}
screenshots/Panel3.gif

ProgressBar1

Pasek postępu z możliwością ustawienia jednej z sześciu wartości.

#include <stdio.h>
#include "api2/api2.h"

var progressBar;

void buttonMouseClick(void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  AFSetValue(progressBar, (double) ((uint32_t)context));
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var mainPanel = AFCreateFlowGridPanel();
  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  progressBar = AFCreateProgressBar();

  AFAppendComponent(application, window);

  AFSetCaption(window, AFS("ProgressBar1"));
  AFSetContent(window, mainPanel);
  AFSetPadding(window, AFMakeSpacing(10, 10, 10, 10));
  AFSetWindowDefaultFrame(window, AFRectangleMake(20, 20, 585, 75));

  AFAppendComponent(mainPanel, progressBar);
  AFAppendComponent(mainPanel, panel);
  AFSetColumnsCount(mainPanel, 1);
  AFSetRowsCount(mainPanel, 2);
  AFSetVerticalSpacing(mainPanel, 5);

  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(panel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
  AFSetColumnsCount(panel, 6);
  AFSetRowsCount(panel, 1);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 5);

  AFSetMinimum(progressBar, 0);
  AFSetMaximum(progressBar, 100);
  AFSetValue(progressBar, 50);
  AFSetFrameWithRectangle(progressBar, AFRectangleMake(0, 0, 350, 12));

  for (index_t index = 0; index <= 100; index += 20)
  {
    var button = AFCreateButton();

    char buffer[32];

    sprintf(buffer, "%ld", index);

    AFString *title = AFCreateStringWithCString(buffer);

    AFSetCaption(button, title);
    AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(0, 0, 60, 25));

    AFAppendComponent(panel, button);

    AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, (void*) index, buttonMouseClick);
  }

  AFShow(window);

  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/ProgressBar1.gif

ProgressBar2

Pasek postępu z możliwością ustawienia jednej z sześciu wartości. Pasek się animuje podczas zmiany.

#include <stdio.h>
#include "api2/api2.h"

var progressBar;
var animation;
float progressBarValue = 0;
float progressBarPreviousValue = 0;

void buttonMouseClick(void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  AFStopAnimation(animation);
  AFStartAnimation(animation);

  progressBarPreviousValue = AFGetValue(progressBar);
  progressBarValue = (double) ((uint32_t)context);
}

void animationFunction(not_used void *context, float delta)
{
  AFSetValue(progressBar, progressBarPreviousValue + ((progressBarValue - progressBarPreviousValue) * delta));
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var mainPanel = AFCreateFlowGridPanel();
  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  progressBar = AFCreateProgressBar();
  animation = AFCreateAnimation(1000, AFEaseInOutQuint, animationFunction, NULL);

  AFAppendComponent(application, window);
  AFAppendComponent(application, animation);

  AFSetCaption(window, AFS("ProgressBar2"));
  AFSetContent(window, mainPanel);
  AFSetPadding(window, AFMakeSpacing(10, 10, 10, 10));
  AFSetWindowDefaultFrame(window, AFRectangleMake(20, 20, 585, 75));

  AFAppendComponent(mainPanel, progressBar);
  AFAppendComponent(mainPanel, panel);
  AFSetColumnsCount(mainPanel, 1);
  AFSetRowsCount(mainPanel, 2);
  AFSetVerticalSpacing(mainPanel, 5);

  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(panel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
  AFSetColumnsCount(panel, 6);
  AFSetRowsCount(panel, 1);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 5);

  AFSetMinimum(progressBar, 0);
  AFSetMaximum(progressBar, 100);
  AFSetValue(progressBar, 50);
  AFSetFrameWithRectangle(progressBar, AFRectangleMake(0, 0, 350, 12));

  for (index_t index = 0; index <= 100; index += 20)
  {
    var button = AFCreateButton();

    char buffer[32];

    sprintf(buffer, "%ld", index);

    AFString *title = AFCreateStringWithCString(buffer);

    AFSetCaption(button, title);
    AFSetFrameWithRectangle(button, AFRectangleMake(0, 0, 60, 25));

    AFAppendComponent(panel, button);

    AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, (void*) index, buttonMouseClick);
  }

  AFShow(window);

  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/ProgressBar2.gif

MouseMove1

Okno z przyciskami zmieniającymi swój kolor w zależności od odległości od myszy.

#include <math.h>
#include "api2/api2.h"

#define colorsCount 25
#define level 5
#define sideSize 24

AFPoint lastMousePosition;
var panel;
var *buttons[sideSize * sideSize];
var *brushes;
var animation;
uint32_t maxButtonIndex;

static inline int power2(int arg)
{
  return arg * arg;
}

void panelMouseMove(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender, AFObject *eventArguments)
{
  lastMousePosition = AFGetMousePosition(eventArguments);
}

void applicationEnterIdle(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender,
  not_used AFObject *eventArguments)
{
  AFSize actualSizes = AFGetActualFrame(panel).size;
  uint32_t maxSize = max(actualSizes.width, actualSizes.height);
  uint32_t skip = max(1, (maxSize / (colorsCount * level)));

  for (index_t index = maxButtonIndex; 0 <= index; --index)
  {
    var button = buttons[index];
    AFRectangle buttonActualFrame = AFGetActualFrame(button);

    uint32_t distance = sqrtf(power2(lastMousePosition.left
      - (buttonActualFrame.origin.left + buttonActualFrame.size.width / 2)) 
      + power2(lastMousePosition.top - (buttonActualFrame.origin.top + buttonActualFrame.size.height / 2)));
    uint32_t colorIndex = (distance / skip) % colorsCount;

    AFSetBackgroundBrush(button, brushes[colorIndex]);
  }
}

void animationFunction(not_used void *context, float delta)
{
  AFSize actualSizes = AFGetActualFrame(panel).size;
  uint32_t maxSize = max(actualSizes.width, actualSizes.height);
  uint32_t skip = max(1, (maxSize / (colorsCount * level)));

  for (index_t index = maxButtonIndex; 0 <= index; --index)
  {
    var button = buttons[index];
    AFRectangle buttonActualFrame = AFGetActualFrame(button);

    uint32_t distance = sqrtf(power2(lastMousePosition.left
      - (buttonActualFrame.origin.left + buttonActualFrame.size.width / 2))
      + power2(lastMousePosition.top - (buttonActualFrame.origin.top + buttonActualFrame.size.height / 2)));
    uint32_t colorIndex = ((uint32_t) ((distance / skip) * delta)) % colorsCount;

    AFSetBackgroundBrush(button, brushes[colorIndex]);
  }
}

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender,
  not_used AFObject *eventArguments)
{
  AFStopAnimation(animation);
  AFStartAnimation(animation);
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var zero = AFCreateInt32(0);

  panel = AFCreateFlowGridPanel();
  animation = AFCreateAnimation(2000, AFEaseInOutQuint, animationFunction, NULL);
  maxButtonIndex = sideSize * sideSize - 1;

  var brushesData[] =
  {
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 0, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 64, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 128, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 191, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 255, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(191, 255, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(128, 255, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(64, 255, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 255, 0),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 255, 64),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 255, 128),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 255, 191),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 255, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 191, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 128, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 64, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 0, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(64, 0, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(128, 0, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(191, 0, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 0, 255),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 0, 191),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 0, 128),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 0, 64),
    AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 0, 0)
  };

  for (index_t index = 0; index < colorsCount; ++index)
  {
    AFObtain(brushesData[index]);
  }

  brushes = brushesData;

  AFAppendComponent(application, window);
  AFAppendComponent(application, animation);

  AFAddEventHandlerFunction(application, AFEnterIdle, panel, applicationEnterIdle);

  AFSetCaption(window, AFS("MouseMove1"));
  AFSetContent(window, panel);

  AFSetColumnsCount(panel, sideSize);
  AFSetRowsCount(panel, sideSize);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 1);
  AFSetVerticalSpacing(panel, 1);

  AFSetButtonBackgroundBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonForegroundBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonBorderBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonHoverForegroundBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonHoverBackgroundBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonHoverBorderBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonSelectedForegroundBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonSelectedBackgroundBrush(panel, NULL);
  AFSetButtonSelectedBorderBrush(panel, NULL);

  AFAddEventHandlerFunction(panel, AFMouseMove, NULL, panelMouseMove);

  for (size_t index1 = 0; index1 < sideSize; ++index1)
  {
    for (size_t index2 = 0; index2 < sideSize; ++index2)
    {
      var button = AFCreateButton();

      buttons[index1 * sideSize + index2] = button;

      AFSetPadding(button, AFMakeSpacing(1, 1, 1, 1));
      AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(button, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
      AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
      AFSetButtonBorderThickness(button, zero);

      AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

      AFAppendComponent(panel, button);
    }
  }

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  for (index_t index = 0; index < colorsCount; ++index)
  {
    AFRelease(brushesData[index]);
  }

  return 0;
}
screenshots/MouseMove1.gif

Timer1

Wyświetlanie wartości w określonych odstępach czasu.

#include <stdio.h>
#include "api2/api2.h"

int count = 0;

void timeIsUp(void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("TimeIsUp %ld\n", count++);
  
  if (count == 10)
  {
    AFExitMainLoop(context);
  }
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var timer = AFCreateTimer();
  
  AFAddEventHandlerFunction(timer, AFTimeIsUp, application, timeIsUp);
  AFSetInterval(timer, 100);
  AFSetEnabled(timer, true);
  
  AFSetExitWhenNoVisibleWindows(application, false);
  AFRunMainLoop(application);
}
screenshots/Timer1.gif

Clock1

Prosty zegar pokazujący czas.

#include "api2/api2.h"

void timeIsUp(void *context, uint32_t index, AFObject *sender, AFObject *eventArguments)
{
  AFDateTime dateTime = AFDateTimeGetNow();
  AFString *dateTimeString = AFDateTimeToFormattedString(dateTime, AFS("HH:mm:ss"));

  AFSetCaption(context, dateTimeString);
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var label = AFCreateLabel();
  var timer = AFCreateTimer();

  AFAppendComponent(application, window);
  AFAppendComponent(application, timer);

  AFSetCaption(window, AFS("Clock"));
  AFSetPadding(window, AFMakeSpacing(30, 30, 10, 10));
  AFSetContent(window, label);

  AFSetCaption(label, AFS("--:--:--"));

  AFAddEventHandlerFunction(timer, AFTimeIsUp, label, timeIsUp);
  AFSetInterval(timer, 500);
  AFSetEnabled(timer, true);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/Clock1.gif

Clock2

Zegar pokazujący czas i datę, z możliwością przełączenia na tryb nocny.

#include "api2/api2.h"
#include "TRClockApplication.h"

int main()
{
  register_class (TRClockApplication);

  var application = TRCreateClockApplication();

  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
#ifndef TRCLOCKAPPLICATION_H
#define TRCLOCKAPPLICATION_H

#include "UnderworldXF.h"
#include "AFApplication.h"

BEGIN_EXTERN_C

proto_class (TRClockApplication);

proto_ctor (TR, ClockApplication, );
proto_method (TRTick, void, AFObject*, AFObject*);
proto_method (TRHideMessage, void, AFObject*, AFObject*);
proto_method (TRShowMessage, void, AFString*);
proto_method (TRChangeMode, void, AFObject*, AFObject*);

END_EXTERN_C

#endif /* TRCLOCKAPPLICATION_H */
#include "api2/api2.h"
#include "AFApplication.h"
#include "AFBrush.h"
#include "AFLabel.h"
#include "AFObject.h"
#include "AFString.h"
#include "AFTimer.h"
#include "TRClockApplication.h"
#include "AFNotImplementedException.h"

class_data (TRClockApplication)
{
  AFWindow *window;
  AFLabel *timeLabel;
  AFLabel *dateLabel;
  AFLabel *messageLabel;
  AFTimer *tickTimer;
  AFTimer *messageTimer;
  AFBrush *lightForeground;
  AFBrush *lightBackground;
  AFBrush *darkForeground;
  AFBrush *darkBackground;
  AFBrush *messageForeground;
};

TRClockApplication *TRClockApplicationConstructor(class_arg)
{
  TRClockApplication *self = (TRClockApplication*) AFApplicationConstructor(clazz);

  using_data;

  data->window = AFCreateWindow();
  data->timeLabel = AFCreateLabel();
  data->dateLabel = AFCreateLabel();
  data->messageLabel = AFCreateLabel();
  data->tickTimer = AFCreateTimer();
  data->messageTimer = AFCreateTimer();
  data->lightForeground = AFGetForegroundBrush(data->window);
  data->lightBackground = AFGetBackgroundBrush(data->window);
  data->darkForeground = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(220, 220, 220);
  data->darkBackground = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(90, 90, 90);
  data->messageForeground = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(187, 74, 0);

  AFObtain(data->lightForeground);
  AFObtain(data->lightBackground);
  AFObtain(data->darkForeground);
  AFObtain(data->darkBackground);
  AFObtain(data->messageForeground);

  AFSetInterval(data->tickTimer, 500);
  AFSetEnabled(data->tickTimer, true);
  AFAddEventHandlerMethod(data->tickTimer, AFTimeIsUp, self, TRTick);

  AFSetInterval(data->messageTimer, 2000);
  AFSetOnlyOnce(data->messageTimer, true);
  AFAddEventHandlerMethod(data->messageTimer, AFTimeIsUp, self, TRHideMessage);

  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  AFAppendComponent(self, data->window);
  AFAppendComponent(self, data->tickTimer);
  AFAppendComponent(self, data->messageTimer);

  AFSetCaption(data->window, AFS("Clock2"));
  AFSetContent(data->window, panel);
  AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(data->window, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(data->window, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
  AFAddEventHandlerMethod(data->window, AFMouseUp, self, TRChangeMode);

  AFAppendComponent(panel, data->timeLabel);
  AFAppendComponent(panel, data->dateLabel);
  AFAppendComponent(panel, data->messageLabel);
  AFSetColumnsCount(panel, 1);
  AFSetRowsCount(panel, 3);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 1);

  AFSetCaption(data->timeLabel, AFS("--:--:--"));
  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(data->timeLabel, cAFVerticalAlignmentBottom);

  AFSetCaption(data->dateLabel, AFS("---- -- --"));
  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(data->dateLabel, cAFVerticalAlignmentTop);

  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(data->messageLabel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
  AFSetForegroundBrush(data->messageLabel, data->messageForeground);

  TRShowMessage(self, AFS("Asking Guru"));

  AFShow(data->window);

  return self;
}

static void TRClockApplicationDestructor(object_arg)
{
  using_data;

  AFRelease(data->lightForeground);
  AFRelease(data->lightBackground);
  AFRelease(data->darkForeground);
  AFRelease(data->darkBackground);
  AFRelease(data->messageForeground);

  AFDestructorSuper(clazz, self);
}

static void TRClockApplicationTick(object_arg, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  using_data;

  AFDateTime dateTime = AFDateTimeGetNow();
  AFString *timeTimeString = AFDateTimeToFormattedString(dateTime, AFS("HH:mm:ss"));
  AFString *dateTimeString = AFDateTimeToFormattedString(dateTime, AFS("yyyy-MM-dd"));

  AFSetCaption(data->timeLabel, timeTimeString);
  AFSetCaption(data->dateLabel, dateTimeString);
}

static void TRClockApplicationHideMessage(object_arg, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  using_data;

  AFSetCaption(data->messageLabel, AFS(" "));
}

static void TRClockApplicationShowMessage(object_arg, AFString *message)
{
  using_data;

  AFSetCaption(data->messageLabel, message);
  AFSetEnabled(data->messageTimer, false);
  AFSetEnabled(data->messageTimer, true);
}

static void TRClockApplicationChangeMode(object_arg, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  using_data;

  if (data->lightForeground == AFGetForegroundBrush(data->window))
  {
    AFSetForegroundBrush(data->window, data->darkForeground);
    AFSetBackgroundBrush(data->window, data->darkBackground);

    TRShowMessage(self, AFS("Night mode"));
  }
  else
  {
    AFSetForegroundBrush(data->window, data->lightForeground);
    AFSetBackgroundBrush(data->window, data->lightBackground);

    TRShowMessage(self, AFS("Day mode"));
  }
}

class_begin (TRClockApplication, AFApplication)
{
  dtor (AFDestructor, TRClockApplicationDestructor);
  method (TRTick, TRClockApplicationTick, void, object_ptr_t, AFObject, object_ptr_t, AFObject);
  method (TRHideMessage, TRClockApplicationHideMessage, void, object_ptr_t, AFObject, object_ptr_t, AFObject);
  method (TRShowMessage, TRClockApplicationShowMessage, void, object_ptr_t, AFString);
  method (TRChangeMode, TRClockApplicationChangeMode, void, object_ptr_t, AFObject, object_ptr_t, AFObject);
}
class_end
screenshots/Clock2.gif

UnitTest1

Test jednostkowy - ten przykład nie jest dołączony w tym wydaniu.

#include "api2/api2.h"
#include "TRDemoTestFixture.h"
#include "AFTestSuite.h"
#include "AFTestReporter.h"

int main()
{  
  var testSuite = AFCreateTestSuite();

  AFAddTestCase(testSuite, TRDemoTestFixtureCreateInstance());

  AFTestRunnerRunTestAndReport(testSuite, NULL);

  return 0;
}
#ifndef TRDEMOTESTFIXTURE_H
#define TRDEMOTESTFIXTURE_H

#include "UnderworldXF.h"

BEGIN_EXTERN_C

AFAbstractTestCase *TRDemoTestFixtureCreateInstance();

END_EXTERN_C

#endif /* TRDEMOTESTFIXTURE_H */
#include "AFAbstractTestCase.h"
#include "AFTestFixture.h"
#include "TRDemoTestFixture.h"
#include "AFTestSuite.h"

AFTestFixtureBegin(TRDemo)

  AFTestFixtureCase
  {
    AFCheckTrue(1 == 1);
  }

  AFTestFixtureCase
  {
    AFCheckTrue(1 == 2);
  }

AFTestFixtureEnd(TRDemo)
screenshots/UnitTest1.png

CustomClass1

Klasa dziedzicząca z przycisku, której zawartością jest pasek postępu i napis.

#include "api2/api2.h"
#include "TRTimeoutButton.h"

void buttonYouDidItClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("%s\n", AFToCString(TRGetOnTimeText(sender)));
}

void tooLate(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("%s\n", AFToCString(TRGetTooLateText(sender)));
}

void buttonSubsequentClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  TRReset(sender);
}

int main()
{
  register_class (TRTimeoutButton);

  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var button = TRCreateTimeoutButton();

  AFAppendComponent(application, window);

  AFSetCaption(window, AFS("CustomClass1"));
  AFSetContent(window, button);
  AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentCenter);
  AFSetPadding(window, AFMakeSpacing(10, 10, 10, 10));

  TRSetActionText(button, AFS("Press me!"));
  TRSetOnTimeText(button, AFS("You did it! :-)"));
  TRSetTooLateText(button, AFS("Too late :-("));

  AFAddEventHandlerFunction(button, TRYouDidItClick, NULL, buttonYouDidItClick);
  AFAddEventHandlerFunction(button, TRTooLate, NULL, tooLate);
  AFAddEventHandlerFunction(button, TRSubsequentClick, NULL, buttonSubsequentClick);

  AFShow(window);

  TRReset(button);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
#ifndef TRTIMEOUTBUTTON_H
#define TRTIMEOUTBUTTON_H

#include "UnderworldXF.h"
#include "AFButton.h"

BEGIN_EXTERN_C

proto_class (TRTimeoutButton);

proto_ctor (TR, TimeoutButton, );
proto_getter (TR, ActionText, AFString*);
proto_setter (TR, ActionText, AFString*);
proto_getter (TR, OnTimeText, AFString*);
proto_setter (TR, OnTimeText, AFString*);
proto_getter (TR, TooLateText, AFString*);
proto_setter (TR, TooLateText, AFString*);
proto_method (TRAnimationHasEnded, void, AFObject*, AFObject*);
proto_method (TRReset, void);

END_EXTERN_C

#endif /* TRTIMEOUTBUTTON_H */
#include "api2/api2.h"
#include "TRTimeoutButton.h"

typedef enum TRState
{
  cTRStateStopped,
  cTRStateWaiting,
  cTRStateYouDidIt,
  cTRStateTooLate

} TRState;

class_data (TRTimeoutButton)
{
  AFString *actionText;
  AFString *onTimeText;
  AFString *tooLateText;
  AFProgressBar *progressBar;
  AFTextView *textView;
  AFAnimation *animation;
  TRState state;
  float progressBarValue;
  float progressBarPreviousValue;
};

void animationFunction(void *self, float delta)
{
  using_data

  AFSetValue(data->progressBar, 
    data->progressBarPreviousValue + ((data->progressBarValue - data->progressBarPreviousValue) * delta));
}

TRTimeoutButton *TRTimeoutButtonConstructor(class_arg)
{
  TRTimeoutButton *self = (TRTimeoutButton*) AFButtonConstructor(clazz);

  using_data;

  data->state = cTRStateStopped;
  data->actionText = NULL;
  data->onTimeText = NULL;
  data->tooLateText = NULL;

  data->progressBar = AFCreateProgressBar();

  AFSetOrientation(data->progressBar, cAFOrientationVertical);
  AFSetMinimum(data->progressBar, 0);
  AFSetMaximum(data->progressBar, 100);
  AFSetValue(data->progressBar, 100);
  AFSetFrameWithRectangle(data->progressBar, AFRectangleMake(0, 0, 12, 35));

  data->textView = AFCreateTextView();

  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(data->textView, cAFVerticalAlignmentBottom);

  var panel = AFCreateFlowGridPanel();

  AFSetColumnsCount(panel, 2);
  AFSetRowsCount(panel, 1);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 5);
  AFAppendComponent(panel, data->progressBar);
  AFAppendComponent(panel, data->textView);

  AFSetPadding(self, AFMakeSpacing(10, 10, 10, 10));
  AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(self, cAFHorizontalAlignmentCenter);
  AFSetContent(self, panel);

  data->animation = AFCreateAnimation(3000, AFLinear, animationFunction, self);

  AFAddEventHandlerMethod(data->animation, AFAnimationHasEnded, self, TRAnimationHasEnded);

  return self;
}

static void TRTimeoutButtonSetupComponent(object_arg, AFApplication *application)
{
  using_data;

  AFAppendComponent(application, data->animation);

  AFSetupComponentSuper(clazz, self, application);
}

static AFString *TRTimeoutButtonGetActionText(object_arg)
{
  using_data;

  return data->actionText;
}

static void TRTimeoutButtonSetActionText(object_arg, AFString *actionText)
{
  using_data;

  AFObtainIf(actionText);
  AFReleaseIf(data->actionText);

  data->actionText = actionText;
  
  if (data->state == cTRStateStopped)
  {
    AFSetText(data->textView, actionText);
  }
}

static AFString *TRTimeoutButtonGetOnTimeText(object_arg)
{
  using_data;

  return data->onTimeText;
}

static void TRTimeoutButtonSetOnTimeText(object_arg, AFString *onTimeText)
{
  using_data;

  AFObtainIf(onTimeText);
  AFReleaseIf(data->onTimeText);

  data->onTimeText = onTimeText;
}

static AFString *TRTimeoutButtonGetTooLateText(object_arg)
{
  using_data;

  return data->tooLateText;
}

static void TRTimeoutButtonSetTooLateText(object_arg, AFString *tooLateText)
{
  using_data;

  AFObtainIf(tooLateText);
  AFReleaseIf(data->tooLateText);

  data->tooLateText = tooLateText;
}

static void TRTimeoutButtonMouseClick(object_arg, AFMouseEventArguments *mouseEventArguments)
{
  using_data;

  if (data->state == cTRStateWaiting)
  {
    AFStopAnimation(data->animation);
    AFSetText(data->textView, TRGetOnTimeText(self));

    data->state = cTRStateYouDidIt;

    AFExecuteEventHandlers(self, TRYouDidItClick, mouseEventArguments);
  }
  else
  {
    AFExecuteEventHandlers(self, TRSubsequentClick, mouseEventArguments);
  }
}

static void TRTimeoutButtonReset(object_arg)
{
  using_data;

  if (data->state == cTRStateYouDidIt || data->state == cTRStateTooLate || data->state == cTRStateStopped)
  {
    data->state = cTRStateWaiting;
    data->progressBarPreviousValue = 100;
    data->progressBarValue = 0;

    AFSetText(data->textView, TRGetActionText(self));
    AFStartAnimation(data->animation);
  }
}

static void TRTimeoutButtonAnimationHasEnded(object_arg, not_used AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  using_data

  AFSetText(data->textView, TRGetTooLateText(self));
  data->state = cTRStateTooLate;

  AFExecuteEventHandlers(self, TRTooLate, NULL);
}

class_begin (TRTimeoutButton, AFButton)
{
  getter (TR, ActionText, TRTimeoutButtonGetActionText, object_ptr_t, AFString);
  setter (TR, ActionText, TRTimeoutButtonSetActionText, object_ptr_t, AFString);
  getter (TR, OnTimeText, TRTimeoutButtonGetOnTimeText, object_ptr_t, AFString);
  setter (TR, OnTimeText, TRTimeoutButtonSetOnTimeText, object_ptr_t, AFString);
  getter (TR, TooLateText, TRTimeoutButtonGetTooLateText, object_ptr_t, AFString);
  setter (TR, TooLateText, TRTimeoutButtonSetTooLateText, object_ptr_t, AFString);
  method (AFMouseClick, TRTimeoutButtonMouseClick);
  method (AFSetupComponent, TRTimeoutButtonSetupComponent);
  method (TRAnimationHasEnded, TRTimeoutButtonAnimationHasEnded, void, object_ptr_t, AFObject, object_ptr_t, AFObject);
  method (TRReset, TRTimeoutButtonReset, void);
}
class_end
screenshots/CustomClass1.gif

AltLook1

Alternatywne ustawienie kolorów UI.

#include "api2/api2.h"

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender,
  not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("Button was pressed!\n");
}

int main()
{
  var application;
  var window;
  var mainPanel;
  var contentPanel;
  var label;
  var buttonsPanel;
  var button1;
  var button2;

  application = AFCreateApplication();

    AFAppendComponent(application, window = AFCreateWindow());

    AFSetForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(188, 188, 188));
    AFSetBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(59, 63, 64));
    AFSetBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(221, 221, 221));
    AFSetBorderThickness(window, AFCreateInt32(0));

    AFSetButtonForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(188, 188, 188));
    AFSetButtonBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(76, 81, 83));
    AFSetButtonBorderThickness(window, AFCreateInt32(1));
    AFSetButtonBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(95, 96, 97));

    AFSetButtonHoverForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(188, 188, 188));
    AFSetButtonHoverBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(76, 81, 83));
    AFSetButtonHoverBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(126, 126, 126));

    AFSetButtonSelectedForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(187, 187, 187));
    AFSetButtonSelectedBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(41, 41, 41));
    AFSetButtonSelectedBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(126, 126, 126));

    AFSetCaption(window, AFS("AltLook1"));
    AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
    AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
    AFSetContent(window, mainPanel = AFCreateFlowGridPanel());

      AFSetVerticalAlignmentWithInt32(mainPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
      AFSetColumnsCount(mainPanel, 1);
      AFSetRowsCount(mainPanel, 2);

      AFAppendComponent(mainPanel, contentPanel = AFCreateFlowGridPanel());
        AFSetVerticalAlignmentWithInt32(contentPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
        AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(contentPanel, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
        AFSetColumnsCount(contentPanel, 1);
        AFSetRowsCount(contentPanel, 1);
        AFSetHorizontalSpacing(contentPanel, 5);

        AFAppendComponent(contentPanel, label = AFCreateLabel());

        AFSetCaption(label, AFS("This is a space for a content."));

        AFAppendComponent(mainPanel, buttonsPanel = AFCreateFlowGridPanel());
          AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(buttonsPanel, cAFHorizontalAlignmentRight);
          AFSetVerticalAlignmentWithInt32(buttonsPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
          AFSetColumnsCount(buttonsPanel, 2);
          AFSetRowsCount(buttonsPanel, 1);
          AFSetHorizontalSpacing(buttonsPanel, 5);

          AFAppendComponent(buttonsPanel, button1 = AFCreateButton());
            AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button1, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
            AFSetFrameWithRectangle(button1, AFRectangleMake(0, 0, 55, 16));
            AFSetCaption(button1, AFS("Ok"));
            AFAddEventHandlerFunction(button1, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

          AFAppendComponent(buttonsPanel, button2 = AFCreateButton());
            AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button2, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
            AFSetFrameWithRectangle(button2, AFRectangleMake(0, 0, 55, 16));
            AFSetCaption(button2, AFS("Cancel"));
            AFAddEventHandlerFunction(button2, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/AltLook1.gif

AltLook2

Alternatywne ustawienie kolorów UI.

#include "api2/api2.h"

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender,
  not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("Button was pressed!\n");
}

int main()
{
  var application;
  var window;
  var mainPanel;
  var contentPanel;
  var label;
  var buttonsPanel;
  var button1;
  var button2;

  application = AFCreateApplication();

    AFAppendComponent(application, window = AFCreateWindow());

    AFSetForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(51, 51, 51));
    AFSetBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(207, 207, 207));
    AFSetBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(198, 198, 198));
    AFSetBorderThickness(window, AFCreateInt32(0));

    AFSetButtonForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(51, 51, 51));
    AFSetButtonBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(227, 227, 227));
    AFSetButtonBorderThickness(window, AFCreateInt32(1));
    AFSetButtonBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(198, 198, 198));

    AFSetButtonHoverForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(51, 51, 51));
    AFSetButtonHoverBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(227, 227, 227));
    AFSetButtonHoverBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(127, 127, 127));

    AFSetButtonSelectedForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(51, 51, 51));
    AFSetButtonSelectedBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(199, 235, 243));
    AFSetButtonSelectedBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(127, 127, 127));

    AFSetCaption(window, AFS("AltLook2"));
    AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
    AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
    AFSetContent(window, mainPanel = AFCreateFlowGridPanel());

      AFSetVerticalAlignmentWithInt32(mainPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
      AFSetColumnsCount(mainPanel, 1);
      AFSetRowsCount(mainPanel, 2);

      AFAppendComponent(mainPanel, contentPanel = AFCreateFlowGridPanel());
        AFSetVerticalAlignmentWithInt32(contentPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
        AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(contentPanel, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
        AFSetColumnsCount(contentPanel, 1);
        AFSetRowsCount(contentPanel, 1);
        AFSetHorizontalSpacing(contentPanel, 5);

        AFAppendComponent(contentPanel, label = AFCreateLabel());

        AFSetCaption(label, AFS("This is a space for a content."));

        AFAppendComponent(mainPanel, buttonsPanel = AFCreateFlowGridPanel());
          AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(buttonsPanel, cAFHorizontalAlignmentRight);
          AFSetVerticalAlignmentWithInt32(buttonsPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
          AFSetColumnsCount(buttonsPanel, 2);
          AFSetRowsCount(buttonsPanel, 1);
          AFSetHorizontalSpacing(buttonsPanel, 5);

          AFAppendComponent(buttonsPanel, button1 = AFCreateButton());
            AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button1, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
            AFSetFrameWithRectangle(button1, AFRectangleMake(0, 0, 55, 16));
            AFSetCaption(button1, AFS("Ok"));
            AFAddEventHandlerFunction(button1, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

          AFAppendComponent(buttonsPanel, button2 = AFCreateButton());
            AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button2, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
            AFSetFrameWithRectangle(button2, AFRectangleMake(0, 0, 55, 16));
            AFSetCaption(button2, AFS("Cancel"));
            AFAddEventHandlerFunction(button2, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/AltLook2.gif

AltLook3

Alternatywne ustawienie kolorów UI.

#include "api2/api2.h"

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, not_used AFObject *sender,
  not_used AFObject *eventArguments)
{
  printf("Button was pressed!\n");
}

int main()
{
  var application;
  var window;
  var mainPanel;
  var contentPanel;
  var label;
  var buttonsPanel;
  var button1;
  var button2;

  application = AFCreateApplication();

    AFAppendComponent(application, window = AFCreateWindow());

    AFSetForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 0, 0));
    AFSetBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(239, 239, 239));
    AFSetBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(220, 220, 220));
    AFSetBorderThickness(window, AFCreateInt32(0));

    AFSetButtonForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 0, 0));
    AFSetButtonBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(225, 225, 225));
    AFSetButtonBorderThickness(window, AFCreateInt32(1));
    AFSetButtonBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(172, 172, 172));

    AFSetButtonSelectedForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 0, 0));
    AFSetButtonSelectedBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(202, 226, 247));
    AFSetButtonSelectedBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(31, 78, 121));

    AFSetButtonHoverForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 0, 0));
    AFSetButtonHoverBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(225, 225, 225));
    AFSetButtonHoverBorderBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(46, 117, 182));

    AFSetCaption(window, AFS("AltLook3"));
    AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(window, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
    AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(window, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
    AFSetContent(window, mainPanel = AFCreateFlowGridPanel());

      AFSetVerticalAlignmentWithInt32(mainPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
      AFSetColumnsCount(mainPanel, 1);
      AFSetRowsCount(mainPanel, 2);

      AFAppendComponent(mainPanel, contentPanel = AFCreateFlowGridPanel());
        AFSetVerticalAlignmentWithInt32(contentPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
        AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(contentPanel, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
        AFSetColumnsCount(contentPanel, 1);
        AFSetRowsCount(contentPanel, 1);
        AFSetHorizontalSpacing(contentPanel, 5);

        AFAppendComponent(contentPanel, label = AFCreateLabel());

        AFSetCaption(label, AFS("This is a space for a content."));

        AFAppendComponent(mainPanel, buttonsPanel = AFCreateFlowGridPanel());
          AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(buttonsPanel, cAFHorizontalAlignmentRight);
          AFSetVerticalAlignmentWithInt32(buttonsPanel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
          AFSetColumnsCount(buttonsPanel, 2);
          AFSetRowsCount(buttonsPanel, 1);
          AFSetHorizontalSpacing(buttonsPanel, 5);

          AFAppendComponent(buttonsPanel, button1 = AFCreateButton());
            AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button1, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
            AFSetFrameWithRectangle(button1, AFRectangleMake(0, 0, 55, 16));
            AFSetCaption(button1, AFS("Ok"));
            AFAddEventHandlerFunction(button1, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

          AFAppendComponent(buttonsPanel, button2 = AFCreateButton());
            AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button2, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
            AFSetFrameWithRectangle(button2, AFRectangleMake(0, 0, 55, 16));
            AFSetCaption(button2, AFS("Cancel"));
            AFAddEventHandlerFunction(button2, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}

void putchar1()
{
  putchar(1);
}
screenshots/AltLook3.gif

AltLook5

Alternatywne ustawienie kolorów UI i wyglądu okna - ten przykład nie jest dołączony w tym wydaniu.


Calculator

UI kalkulatora - tylko UI, ale na pewno da się zrobić z niego cały kalkulator.

#include "api2/api2.h"

void buttonMouseClick(not_used void *context, not_used uint32_t index, AFObject *sender, not_used AFObject *eventArguments)
{
  AFString *caption = AFGetCaption(sender);
  char *calculatorKey = AFToCString(caption);

  printf("'%s' was pressed\n", calculatorKey);
}

int main()
{
  var application = AFCreateApplication();
  var window = AFCreateWindow();
  var mainPanel = AFCreateFlowGridPanel();
  var valueLabel = AFCreateLabel();
  var panel = AFCreateFlowGridPanel();
  
  AFAppendComponent(application, window);
  
  AFSetWindowDefaultFrame(window, AFRectangleMake(20, 20, 200, 200));
  AFSetBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(52, 52, 52));
  AFSetPadding(window, AFMakeSpacing(1, 1, 1, 1));
  AFSetContent(window, mainPanel);
  AFSetCaption(window, AFS("Calculator"));
  AFSetBorderThickness(window, AFCreateInt32(0));
  AFSetButtonSelectedForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(128, 0, 0));
  AFSetButtonSelectedBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 0, 0));
  AFSetButtonHoverForegroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 128, 192));
  AFSetButtonHoverBackgroundBrush(window, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(153, 217, 234));

  AFSetConstraints(mainPanel, AFConstraintsMakeWithWidthAndHeight(100, 100, 200, 200, 400, 400));
  AFSetBackgroundBrush(mainPanel, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(52, 52, 52));
  AFSetForegroundBrush(mainPanel, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 255, 255));
  AFAppendComponent(mainPanel, valueLabel);
  AFAppendComponent(mainPanel, panel);
  AFSetColumnsCount(mainPanel, 1);
  AFSetRowsCount(mainPanel, 2);

  AFSetPadding(valueLabel, AFMakeSpacing(5, 5, 5, 5));
  AFSetForegroundBrush(valueLabel, AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 255, 255));
  AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(valueLabel, cAFHorizontalAlignmentRight);
  AFSetConstraints(valueLabel, AFConstraintsMakeWithWidthAndHeight(0, 60, 0, 60, cAFConstraintsMaxValue, 60));
  AFSetCaption(valueLabel, AFS("0")); 
  AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(valueLabel, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(valueLabel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);

  AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(panel, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
  AFSetVerticalAlignmentWithInt32(panel, cAFVerticalAlignmentStretc.h);
  AFSetColumnsCount(panel, 4);
  AFSetRowsCount(panel, 5);
  AFSetHorizontalSpacing(panel, 1);
  AFSetVerticalSpacing(panel, 1);

  char *captions[] =
  {
    "C", "DEL", "%", "/",
    "7", "8", "9", "x",
    "4", "5", "6", "-",
    "1", "2", "3", "+",
    "+/-", "0", ".", "="
  };

  var zero = AFCreateInt32(0);
  var foregroundBrush1 = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 255, 255);
  var backgroundBrush1 = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 153, 0);

  var buttons[(index_t)(sizeof(captions) / sizeof(*captions))];

  for (index_t index = 0; index < (index_t)(sizeof(captions) / sizeof(*captions)); ++index)
  {
    var button = buttons[index] = AFCreateButton();

    AFSetCaption(button, AFS(captions[index]));
    AFSetButtonForegroundBrush(button, foregroundBrush1);
    AFSetButtonBackgroundBrush(button, backgroundBrush1);
    AFSetButtonBorderThickness(button, zero);
    AFSetContentHorizontalAlignmentWithInt32(button, cAFHorizontalAlignmentCenter);
    AFSetContentVerticalAlignmentWithInt32(button, cAFVerticalAlignmentCenter);
    AFSetHorizontalAlignmentWithInt32(button, cAFHorizontalAlignmentStretc.h);
    AFSetVerticalAlignmentWithInt32(button, cAFVerticalAlignmentStretc.h);

    AFAppendComponent(panel, button);

    AFAddEventHandlerFunction(button, AFMouseClick, NULL, buttonMouseClick);
  }

  var foregroundBrush2 = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(0, 0, 0);
  var backgroundBrush2 = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(200, 200, 200);

  var foregroundBrush3 = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 255, 255);
  var backgroundBrush3 = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(100, 100, 100);

  var backgroundBrush4 = AFCreateSolidColorBrushWithRgb(255, 242, 0);

  int functionalIndexes1[] = {0, 1, 2};

  for (index_t index2 = 0; index2 < (index_t)(sizeof(functionalIndexes1) / sizeof(*functionalIndexes1)); ++index2)
  {
    AFSetButtonForegroundBrush(buttons[functionalIndexes1[index2]], foregroundBrush2);
    AFSetButtonBackgroundBrush(buttons[functionalIndexes1[index2]], backgroundBrush2);
  }

  int functionalIndexes2[] = {3, 7, 11, 15, 19};

  for (index_t index2 = 0; index2 < (index_t)(sizeof(functionalIndexes2) / sizeof(*functionalIndexes2)); ++index2)
  {
    AFSetButtonForegroundBrush(buttons[functionalIndexes2[index2]], foregroundBrush3);
    AFSetButtonBackgroundBrush(buttons[functionalIndexes2[index2]], backgroundBrush3);
  }

  AFSetButtonBackgroundBrush(buttons[19], backgroundBrush4);
  AFSetButtonForegroundBrush(buttons[19], foregroundBrush2);

  AFShow(window);
  AFRunMainLoop(application);

  return 0;
}
screenshots/Calculator.png